OFERTA DE FORMARE
OFERTA DE FORMARE 2019-2020 (pdf)
OFERTA DE FORMARE PE ANUL SCOLAR 2018-2019
OFERTA DE FORMARE PE ANUL SCOLAR 2017-2018
OFERTA DE FORMARE 2017-2018 (pdf)
OFERTA DE FORMARE 2016-2017 (pdf)
OFERTA DE FORMARE 2015-2016 (pdf)
OFERTA DE FORMARE 2014-2015
Lista programe de formare CCD MM 2014
Lista programe de formare CCD MM
OFERTA DE FORMARE 2013-2014
OFERTA DE FORMARE 2012-2013
OFERTA DE FORMARE 2011-2012
OFERTA DE FORMARE 2010-2011
OFERTA DE FORMARE 2009-2010


PROGRAME IN DERULARE

1.Proiect POSDRU/19/1.3/G/15719

“CARIERA DIDACTICA ÎN SOCIETATEA CUNOASTERII ADAPTATA LA REGIUNEA DE NV


Siveco
Initiativa acestui proiect apartine companiei SIVECO SA România, care a obtinut finantarea din Fonduri Sociale Europene, pentru un proiect de grant menit sa ajute deopotriva profesorii experimentati si studentii – viitori profesori – sa integreze noua tehnologie în procesul de educatie, pentru a dezvolta competentele de gândire si învatare ale elevilor. Coordonator al Proiectului de formare continua cu finantare din Fondul Social European, POSDRU 2007-2013 este Casa Corpului Didactic Maramures.
Obiectiv general al proiectului:
    o   formarea cadrelor didactice prin cursul „Intel Teach - Instruirea în societatea cunoasterii”, în vederea dezvoltarii unei formari profesionale continue de calitate si îmbunatatirea calificarii capitalului uman din educatie.
Obiectivele specifice ale programului de formare continua cunoasterii adaptata la regiunea NV”:
    o   formarea si certificarea a 900 de cadre didactice in judetele Maramures, Bistrita, Cluj, Satu Mare si Zalau,
    o   tiparirea suportului de curs pentru profesorii participanti la formare asigurarea calitatii programului de formare a profesorilor
    o   dezvoltarea oportunitatilor de cariera pentru dascalii din grupul tinta.
Grup tinta:
    o   În judetul Maramures beneficiaza de acest program 180 de cadre didactice din învatamântul primar, secundar inferior, secundar superior si tehnic. Grupul tinta a fost selectat din 31 scoli, dintre care 14 din mediul urban si 27 din mediul rural.
Siveco
Graficul sesiunilor de formare la nivel regional:
Sesiunea Perioada de desfasurare Nr de grupe Nr de cursanti I iulie 2009 – octombrie 2009 3 45 II noiembrie 2009 – februarie 2010 3 45 III martie 2010 – iunie 2010 3 45 IV iulie 2010 – octombrie 2010 3 45
Structura programului de formare continua
Cursul „Intel Teach Instruirea în societatea cunoasterii” este acreditat conform deciziei nr.132/07.11.2007 ca program de tip lung, categoria 3.
Nr credite: 25
Structura cursului are 89 de ore si se desfasoara în conformitate cu metodologia nr. 4611/2005, dupa cum urmeaza:
    o   48 ore - formare directa (fata in fata)
                  -  fiecare modul are alocat un numar de 6 ore;
                  -  orele de formare directa se desfasoara în prezenta formatorului;
    o   16 ore – activitati practice
                  -  fiecare modul are alocat un numar de 2 ore;
                  -  orele de activitati practice se desfasoara sub forma de tutoriat, comunicarea cu formatorul fiind la distanta prin e-mail, forum, etc.

    o   21 ore - aplicatii individuale la clasa cu elevii,
                  -  pe parcursul acestor ore, cadrele didactice participante sunt tutoriate de formator, comunicarea realizându-se la distanta prin e-mail, forum, etc.
    o   4 ore de evaluare finala
Beneficii / impact
    o   Îmbunatatirea calificarii cadrelor didactice, formatorilor si a altor categorii de personal din educatie si formare profesionala;
    o   Corelarea educatiei si a învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila;
    o   Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competente necesare elevilor în secolul XXI;
    o   Identificarea cailor prin care elevii si profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învatare prin cercetare, comunicare si dezvoltarea capacitatilor de colaborare si interpersonal;
    o   Încurajarea utilizarii strategiei de instruire diferentiata;
    o   Identificarea, formularea si solutionarea problemelor;
    o   Dezvoltarea gândirii critice si a gândirii sistemice pentru rezolvarea de problem;
    o   Asumarea responsabilitatii sociale.
Resurse umane implicate în activitati de formare:
    o   Prof. Konta Terezia Doina – metodist Casa Corpului Didactic Maramures
    o   Prof. Ilioasa Adiana – Colegiul Tehnic “Anghel Salighy” Baia Mare
    o   Prof. Pop Florin – Scoala cu clasele I – VIII “Lucian Blaga” Baia Mare

Resurse umane implicate în monitorizarea activitatilor proiectului:
    o   Prof. Pop Mariana – inspector scolar general ISJ Maramures
    o   Prof. Todorut Gelu – director Casa Corpului Didactic Maramures

ÎMPREUNA PENTRU O COMUNITATE BAZATA PE PARTICIPARE, RESPECT RECIPROC SI SPRIJIN

Finantator: CEE Trust (Trust for Civil Society in Central &Eastern Europe)
Parteneri: Organizatia “Salvati Copiii” , în parteneriat cu ISJ MM, CCD MM
Proiectul se deruleaza la nivel national pe perioada:
· septembrie 2009 – septembrie 2011

Grup tinta: 62 scoli din care 9 sunt din Maramures
Rezultate:
· 200 cadre didactice participante la activitati de formare
· 6700 elevi participanti la activitati multiculturale si de scriere de proiecte
Activitati din cadrul proiectului:

11 Septembrie 2009, la Liceul de Arta Baia Mare
Activitati de formare/informare a cadrelor didactice, tematici:
· Drepturile copilului la opinie si participare;
· Educatie pentru cetatenie democratic;
· Educatie intercultural;
· Traditie si actualitate – Patrimoniul UNESCO;
Participanti: Cadre didactice
Octombrie-noiembrie 2009 si 2010
· Cursuri cu membrii Consiliilor Elevilor, în vederea pregatirii pentru proiect.
· Pregatire pentru concursuri, expozitii de desene, eseuri, culegeri de folclor, dezbateri, documentare privind traditiile fiecarei etnii din scoala, pregatire de spectacole.
participanti: Elevii, Cadre didactice

August 2010- februarie 2011
Monitorizari, raportul asupra realizarii proiectului
Evaluarea proiectelor

Mai-iulie 2011 se vor implementa proiectele
Redactarea si publicarea Ghidului Consiliului elevilor în 10.000 de exemplare
participanti: Elevi, cadre didactice

3. PROIECT POSDRU „TINERI ANTREPRENORI SE FORMEAZĂ ÎN SCOALĂ”, FINANŢAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„TINERI ANTREPRENORI SE FORMEAZA ÎN ŞCOALA” este un proiect initiat de Asociaţia de Tineret Bucura, parteneri Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani şi Asociaţia de Tineret Bucura, filiala Maramureş. În perioada 28-29.11.2009, CCD Maramureş a organizat la Colegiul Tehnic ,,George Bariţ în Baia Mare „Seminarul de informare” pentru prezentarea acestui proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul POSDRU.
SEMINARUL DE INFORMARE a avut ca scop informarea şcolilor şi a factorilor de decizie cu privire la: scopul proiectului, selecţia grupului ţinta, rezultatele asteptate.
  OBIECTIVELE PROIECTULUI
   Obiectiv general: dezvoltarea si integrarea pe termen lung a spiritului antreprenorial în scoala prin dezvoltarea de metode extracuriculare de îmbunatatire a abilitatilor si cunostintelor elevilor.
   Obiective specifice:
  - Dezvoltarea unor soluţii alternative, flexibile de învatare, în vederea îmbunatatirii formarii profesionale initiale prin implementarea unor activitati extracuriculare de dezvoltare a spiritului antreprenorial: contactul cu mediul de afaceri, constientizarea importantei stimularii spiritului de intreprinzator la elevi, identificarea timpurie a unor nevoi de educatie si formare în vederea adaptarii pe viitor a ofertei educationale la cerintele pietei muncii, promovarea educatiei antreprenoriale, realizarea unei aplicatii software.
   - Imbunatatirea capacitatii sistemului educational preuniversitar de a raspunde cerintelor pietei muncii prin corelarea cu oferta extracuriculara de pregatire a elevilor cu impact pozitiv asupra insertiei pe piata muncii si a ratei de ocupare.
  - Promovarea metodelor moderne în educaţie (multimedia, e-learning), ca elemente fundamentale în adaptarea sistemul de învatamânt în general la cerintele pietei muncii.

  IMPACTUL PROIECTULUI
- formarea a 20 de profesori, 10 din Maramures şi 10 din Botosani, ca formatori de educatie nonformala.
- stimularea spiritului antreprenorial a 40 de elevi din învatamântul liceal şi postliceal, 20 din judetul nostru si 20 din Botosani. Acestia vor beneficia de o şcoala de vara cu activitati practice la diverse firme private.
La eveniment au participat Gelu Todoruş, directorul Casei Corpului Didactic Maramures, Bodea Bianca, profesor metodist CCD MM, Georgia Deaconu, presedinta Asociaşiei Bucura România, Daniel Les, preşedintele Asociatiei Bucura Maramureş, cadre didactice din unităti de învatamânt din judeş, reprezentanţi ai comunitatii locale şi ai mass-mediei.

4. PROIECT POSDRU „FIECARE ELEV MERITA O SANSA”, FINANTAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN    Asociaţia de Tineret BUCURA, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani şi Asociaţia de Tineret Bucura – Filiala Maramureş deruleaza în perioada septembrie 2009 – februarie 2011 proiectul multiregional ,,Fiecare elev merita o şansa”. Proiectul raspunde prioritaţii Strategiei Europene de Ocupare de a promova integrarea grupurilor dezavantajate în societate.
    Contextul proiectului
    Reforma educaţiei la nivelul României a impus conceptul de educaţie incluziva şi necesitatea re-examinarii şi extinderii rolului învaţamântului obişnuit pentru a se adapta cerinţelor copiilor. În acest context se impun soluţii diferenţiate, bazate pe necesitaţile grupurilor de tineri cu dizabilitaţi din sistemul educaţional pentru prevenirea abandonului şcolar. Educaţia nu trebuie sa fie un privilegiu, diferenţele dintre copii sunt fireşti, iar şcoala trebuie sa fie echitabila şi sa dispuna de servicii adecvate, în special pentru copiii cu risc de parasire timpurie a şcolii. Sistemul educaţional trebuie sa ofere atât cunoştinţe profesionale, cât şi competenţe cheie, abilitaţi şi aptitudini care sa faciliteze integrarea reala pe piaţa muncii şi cea sociala.
    Grupul ţinta
    90 preşcolari şi elevi cu dizabilitaţi din judeţul Maramureş cu deficienţe de auz, de vorbire, locomotorii, de integrare psiho- comportamentala-autism, diabet, 50 parinţi/tutori ai acestora şi 20 persoane din cadrul personalului implicat în dezvoltarea de programe de prevenire a fenomenului de parasire a şcolii.
    Debutul proiectului

    Conferinţa regionala pentru diseminarea obiectivelor proiectului ,,Fiecare elev merita o şansa”, zona Maramureş, a avut loc joi, 26.11.2009, la Colegiul Tehnic ,,George Bariţiu” Baia Mare. Acţiunea a urmarit creşterea gradului de conştientizare a comunitaţii locale în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de parasire timpurie a şcolii şi a egalitaţii de şanse pentru copiii cu nevoi speciale. La eveniment au participat Georgia Deaconu, preşedinta Asociaţiei de Tineret BUCURA, prof. Gelu Todoruţ, director CCD MM, prof. Bianca Bodea, metodist CCD MM, prof. Ignat Dragomir, inspector şcolar de specialitate pentru învaţamânt special, prof. Terica Bârle, director Colegiul Tehnic ,,George Bariţiu” Baia Mare, Daniel Leş, preşedinte al Asociaţiei de Tineret BUCURA – Filiala Maramureş, precum şi aproximativ 25 de cadre didactice din cele 7 şcoli generale pentru copii cu deficienţe din judeţul Maramureş.
    Despre acest proiect, Georgia Deaconu, preşedinta Asociaţiei Bucura, a precizat ca este pentru prima data când se lucreaza în sectorul privat pentru copiii cu dizabilitaţi. Aceştia vor fi implicaţi în tabere de incluziune sociala care vor cuprinde şi activitaţi artistice, implicit activitaţi de creaţie în Casa Olarului din Baia Sprie a lui Daniel Leş.

    Obiectivele proiectului
     ·  Sprijinirea integrarii sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilitaţi şi menţinerea acestora în şcoala prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.
     ·  Îmbunataţirea capacitaţii sistemului educaţional de a raspunde preventiv fenomenului de parasire timpurie a şcolii.
     ·  Creşterea motivaţiei pentru învaţare şi ramânerea în educaţie şi ramânerea în educaţie prin pilotarea şi implementarea sistemului de orientare a tinerilor. Asistare prin activitaţi extracurriculare.
     ·  Susţinerea integrarii sociale prin integrare educaţionala cu dezvoltarea de parteneriate de educaţie alternativa: elevi cu dizabilitaţi – parinţi, orientare şi consiliere.
     ·  Promovarea unui sistem educaţional integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare extraşcolara printr-o platforma e-learning.

     Rezultate anticipate
     · Îmbunataţirea capacitaţii sistemului educaţional de a raspunde preventiv fenomenului de parasire timpurie a şcolii. Aceasta se va realiza prin elaborarea unui suport de curs cu soluţii pentru dificultaţile pe care le întâmpina atât personalul implicat în lucrul cu tinerii cu dizabilitaţi, cât şi tinerii în cauza.
     · Creşterea motivaţiei pentru învaţare şi ramânerea în educaţie, prin asistenţa directa acordata unui numar de 90 de copii cu dizabilitaţi şi aproximativ 50 de parinţi/tutori ai acestora pe parcursul a 6 zile, în cadrul taberelor de vara.
     · Dezvoltarea de parteneriate educative alternative, elevi cu dizabilitaţi – parinţi.
     · Realizarea unui suport de curs pentru formarea personalului implicat în dezvoltarea de programe de prevenire a fenomenului de parasire a şcolii: 130 de ore pregatire profesionala pentru un numar de 20 persoane implicate în prevenirea fenomenului de abandon şcolar.
     · Promovarea instrumentelor inovatoare de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare,instruire şi orientare extraşcolara: platforma e-learning şi alte materiale de promovare a proiectului care sa duca la creşterea nivelului de conştientizare asupra temei propuse.